Page 8 - Ase & Erä 7/2021
P. 8

Ruokavirasto kehottaa yhä tehostamaan  Lintujen metsästys vyöhykkeellä on kiel-
     siipikarjatilojen ja muiden lintujen pitopaik- letty." Ensisijaisesti metsästyskiellon tar-
     kojen tautisuojausta tartuntojen estämiseksi  koituksena on, ettei lintuja hätistellä tar-
     koko maassa. Lintuin!uenssa leviää herkästi  tunta-alueelta poispäin, ja samalla lisätä
     luonnonvaraisista linnuista siipikarjaan ja  riskiä, että myös virusta leviäisi tiedetyltä
     muihin lintuihin, jos linnut ovat suorassa  tartunta-alueelta laajemmalle. Sairastuneet
     tai epäsuorassa kontaktissa keskenään. Lin- linnut oletettavasti pysyvät paremmin pai-
     tuin!uenssa voi levitä alueilta toisille myös  kallaan, kun niiden annetaan olla rauhassa
     epäsuorassa kontaktissa. Riistalintuja ei  niillä sijoillaan.
     pitäisi ennen tilanteen rauhoittumista ottaa  –"Metsästäjien henkilösuojausta ajatellen
     luonnosta tarhoihin.         myös riski joutua sairaan tai virusta kanta-
      –"Korkeapatogeenisen lintuin!uenssan  van linnun kanssa tekemiseen on suurempi,
     leviäminen siipikarjan pitopaikkoihin ai- jos metsästetään alueilla, joilla lintuja on jo
     heuttaisi suuria taloudellisia tappioita sekä  joukoittain kuollut lintuin!uenssaan, toteaa
     sairastuneiden lintujen lopettamisen, hä- Metsästäjäliitto tiedotteessaan.
     vittämisen ja tilojen saneerauksen vuoksi                Ruokavirasto määräsi Salon
                                          keskustaan ja sitä ympäröivälle alueelle
     että kansainvälisen kaupan pysähtymisen  Tartunta kettuun        tartuntavyöhykkeen. Tartuntavyöhykkeen
     seurauksena. Koska kaikki tartuntapitopai-                säde on 10 kilometriä. Kartta: Ruokavirasto
     kan linnut joudutaan lopettamaan, on mah- Lisäksi Janakkalassa on löytynyt lintuin-
     dollista, että menetetään myös arvokkaita  !uenssaa kuolleelta ketulta. Eläin löytyi
     jalostuseläimiä tai harrastelintuja, todetaan  samalta alueelta, jossa syys-lokakuun vaih-
     Ruokaviraston tiedotteessa.     teessa fasaaneissa todettiin linnuille korkeaa  mikki syytä pestä huolellisesti ja huolehtia
      –" Lintujen hoitoon osallistuvien kan- kuolleisuutta aiheuttavaa H5N1-tyypin lin- omasta hygieniasta.
     nattaa välttää kontakteja luonnonvaraisiin  tuin!uenssaa. Ruokaviraston tutkimuksissa
     lintuihin luopumalla toistaiseksi lintujen  varmistui, että ketulla oli samaa tyyppiä  Tilanteen rauhoituttava
     metsästyksestä tai muista harrastuksista,  oleva korkeapatogeeninen H5N1-tartunta
     joissa näiden lintujen kanssa ollaan kon- kuin fasaaneillakin.     Yksikönjohtaja Sirpa Kiviruusu ei osaa
     taktissa. Lisäksi käyntejä muissa lintujen  Ruokaviraston mukaan lintuin!uenssan  sanoa, koska mahdollisesti tartuntavyöhyk-
     pitopaikassa tulee välttää. Ruokavirasto ei  tarttuminen kettuun on harvinaista, mutta  keet voidaan purkaa, ja esimerkiksi lintujen
     suosittele luonnonvaraisten sairaiden tai  ei täysin poikkeuksellista. Kuluvan lin- metsästys alueilla sallia.
     loukkaantuneiden lintujen hoitoon ottamista  tuin!uenssaepidemian aikana yksittäisiä  –"Tilannetta seurataan jatkuvasti. Lin-
     sellaisiin paikkoihin, joissa on kotieläimenä  kettujen H5N8- ja H5N1-tapauksia on ra- tuin!uenssatilanteen pitää ensin rauhoit-
     pidettäviä lintuja.         portoitu Iso-Britanniassa ja Alankomaissa.  tua, vasta sen jälkeen tartuntavyöhykkeet
                        Koiriin ja kissoihin lintuin!uenssavirukset  voidaan purkaa. Tässä vaiheessa on täysin
     Epäilyistä ilmoitettava       tarttuvat huonosti, mutta mikäli eläin on  mahdotonta sanoa, milloin tämä on ajan-
                        tahrinut itsensä linnun ulosteisiin, on lem- kohtaista. Q
     Lintuin!uenssaan viittaavista tautiepäilyis-
     tä, mukaan lukien luonnonvaraisten lintu-
     jen joukkokuolemat ja yksittäiset kuolleet
     petolinnut, tulee ilmoittaa kunnan- tai lää-
     nineläinlääkärille.
      Mikäli oireita havaitaan siipikarjassa tai
     muissa vankeudessa pidettävissä linnuissa,
     on asiasta välittömästi ilmoitettava kunnan-
     eläinlääkärille. Muut yksittäiset kuolleena
     löydetyt linnut voi hävittää sekajätteenä.
      Kunnaneläinlääkäri huolehtii tarvittavien
     näytteiden lähettämisestä Ruokaviraston
     Helsingin toimipaikkaan.
      Lintuin!uenssavirukset tarttuvat huonosti
     ihmiseen, ja tartunta vaatii yleensä läheisen
     kontaktin sairastuneeseen villilintuun, sii-
     pikarjaan tai niiden eritteisiin.

     Kaksi tartuntavyöhykettä
     Runsaan fasaanimäärän vuoksi Ruokaviras-
     to perusti Janakkalaan ja Saloon tartunta-
     vyöhykkeen taudin leviämisen estämiseksi.
     Janakkalan tartuntavyöhyke ulottuu myös
     jonkin verran Hämeenlinnaan, Hausjärvelle
     ja Riihimäelle.
     Vyöhykkeillä on kielletty muun muassa
     siipikarjan ja muiden lintujen siirrot sekä  Ruokavirasto määräsi Janakkalaan ja sen lähialueille tartuntavyöhykkeen kartassa
     asetettu vaatimuksia lintujen pitopaikkojen  ympyröidyille alueelle. Tällä alueella lintujen metsästys on toistaiseksi kielletty.
                        Tartuntavyöhykkeen raja sijaitsee 10 kilometrin etäisyydellä taudin kahdesta
     suojaamiseksi tartunnalta.      todetusta esiintymispaikasta. Kartta: Ruokavirasto
      8 I  Ase & Erä
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13