Page 3 - Ase & Erä 7/2021
P. 3

PÄÄKIRJOITUS                         Lihaa 10 miljoonaa kiloa                               etsästys on Suomessa suosittu harrastuksen laji. Met-
                               sästyskortin Suomessa lunastaa jopa 300 000 henki-
                               löä joka vuosi. Suomen kokonaisväkilukuun suh-
                         Mteutettuna määrä on korkea, varsinkin jos sitä vertaa
         37. VUOSIKERTA         moneen muuhun Euroopan maahan. Suomessa ilmeisesti olosuh-
         ” 8 numeroa 2021        teista johtuen, metsästys on ollut tavallisten ihmisten helposti

           Toimitus:          saatavilla oleva harrastuksen muoto.
           Karprint Oy          Syyskausi on metsästyksen aikaa, vaihdellen sen mukaan missä
      Vanha Turuntie 371, 03150 Huhmari
        asejaera.toimitus@karprint.fi    osassa Suomea ollaan, etelämpänä metsästys alkaa toden teolla
                         lokakuussa. Metsästäjät tekevät samalla vapaaehtoistyötä yhteis-
           Päätoimittaja:        kunnan hyväksi muun muassa laskemalla riistaa, tarjoamalla apua
           Juha Ahola
          p. 09-413 97 330       erilaisissa riistatilanteissa sekä jäljittämällä mahdollista vaaraa
         juha.ahola@karprint.fi      aiheuttavia hirvieläimiä. Metsästys onkin pysynyt Suomessa ar-
          Toimituspäällikkö:       vostettuna harrastusmuotona, jonka yhteiskunnallinen hyväksyn-
           Eero Wihuri         tä on merkittävää.
          p. 09-413 97 357        Riistasta saadaan puhdasta villiruokaa, joka on monissa per-
         eero.wihuri@karprint.fi
                         heissä merkittävä jatke kaupasta ostetun ravinnon lisänä. Metsäs-
           Toimittajat:         täjät saavat saaliistaan vuosittain yli 10 miljoonaa kiloa puhdasta
       Juhani Karvonen, Antti Kauranne,
        Lauri Lehtinen, Ari Pakarinen,   riistalihaa.
        Erja Pekkala, Jouko Piirola     Metsästysseuraan tai -porukkaan kuuluminen lisää yhteisölli-
           Mediamyynti:         syyttä ja sosiaalisia kontakteja. Harrastuksen parissa tapahtuva
       Sirpa Hornaeus p. 040 753 8555   liikunta ja muu aktiivinen toiminta pitävät niin ihmisen mielen
        sirpa.hornaeus@karprint.fi     pirteänä kuin kehonkin vetreänä.
       Tilaukset ja osoitteenmuutokset:   Metsästys on vapaana elävien riistaeläinten pyydystämistä. Kes-
       Tilaajapalvelu: tilaukset@karprint.fi  keisimmät motiivit metsästykseen ovat alunperin olleet saaliista
      Puhelinpalvelu ma-pe klo 9.00-11.30,
          p. 09-413 97 300       saatava liha, turkis ja ehkäpä luutkin, mutta myös kannanhoito,
                         sekä metsästyksen viihteellinen ja kulttuurinen arvo. Nykyään
           Tilaushinnat:        metsästyksen viihteellinen ja kulttuurinen arvo on korostunut,
        Kestotilaus 65 euroa/vuosi
        Määräaikainen 72 euroa/vuosi    koska yhä harvempi metsästää taloudellisten syiden vuoksi. Met-
        Ilmestyy 8 numeroa vuodessa.    sästyksen luonteen muuttuminen on vaikuttanut myös käytettyi-
           Kustantaja:         hin pyyntivälineisiin ja keinoihin. Samalla metsästys on muuttu-
           Karprint Oy         nut saaliiden kannalta kivuttomammaksi.
           Painopaikka:
         Karprint Oy, Vihti 2021
        Aikakausmedia ry:n jäsen
        ISSN 0781-2124 (painettu)
       ISSN 2489-8694 (verkkojulkaisu)
                        76
                                                  Loppilaisen Jarmo
                                                   Ravantin koira,
          Kannen kuva:        76                         karjalankarhukoira
     Tiina Perämäki metsästää Tarzan-koiransa                      Ekku odotti innokkaasti
        kanssa. Kuva: Tiina Perämäki                             hirvijahdin alkua.


                                                  Ase & Erä  I  3
   1   2   3   4   5   6   7   8