Page 9 - Ase & Erä 7/2021
P. 9

METSÄSTYSKUULUMISIA ARKADIANMÄELTÄ     Peura- ja kaurisvahingoista


     keskusteltava
          aanteillämme tapahtuu vuosit-
          tain yli 13!000 riistaonnetto-
          muutta. Hirvionnettomuuksien
    M määrä on pysynyt viime vuo-
     det noin 1!500-2!000, mutta samaan aikaan
     valkohäntäpeura- ja metsäkauriskolareiden
     määrät ovat vuosi vuodelta kasvaneet ny-
     kyiseen yli 11!000 kolariin.
      Selitys tähän on yksinkertainen. Hirvi-
     kantamme on kutistunut 2000-luvun alun
     noin 149!000 hirvestä nykyiseen vajaaseen
     90!000 hirveen, kun taas kuluvan vuositu-
     hannen aikana valkohäntäpeurakanta on
     jopa 2,5-kertaistunut. Luonnonvarakeskuk-
     sen arvion mukaan maassamme oli viime
     talvena noin 125! 000 valkohäntäpeuraa.
     Alueellisesti ja nykyisin monissa taajamissa
     aivan ihmisten pihoissa kasvaa ja vahvistuu
     vauhdilla myös vielä kauriskantakin. Tehtä-
     vää meillä metsästäjillä siis riittää.

     Vahinkoja viljelijöille

     Valkohäntäpeurat ja metsäkauriit aiheut-
     tavat koko ajan kasvavia lisäkustannuksia
     myös maanviljelijöille. Viestejä tulee miten
     viljeltäviä lajeja on väistämättä vaihdetta
     sillä satovahingot ovat olleet niin mittavia.
      Kevään harsot menevät peurojen tem-
     meltäessä rikki ja mansikanviljelijät joutu-
     vat aitaamaan jopa sähköaidoin kokonaisia
     peltoalueita. Tämä edellyttää myös meiltä
     metsästäjiltä kohdennettuja toimia ja myös
     herkkää kuuntelevaa korvaa maanviljelijöi-
     den suuntaan. Ja hirvien aiheuttamat tuhot- kauris. Näitä ehkäistäksemme onkin syksyn
     han taimikoille ovat sitten olleet huolena  jahtikauden alun metsästystä haluttu ja hyvä  Kansanedustaja ja valtion liikun-
     jo paljon pidempään ja näin ollen myös  edelleen kohdentaa monin paikoin teiden  taneuvoston jäsen loppilainen Timo
     tutumpia.              lähettyvillä oleville pelloille.    Heinonen kertoo Ase&Erän lukijoille
      Myös kasvaneet valkohäntäpeura- ja                  ajankohtaisista metsästysasioista lain-
     kauriskannat näkyvät kolarimäärissä. Pel- Ongelmat voidaan ratkaista   säätäjän näkökulmasta. Heinonen on
     tiä menee siis joka vuosi yhä enemmän                itsekin metsästäjä.
     ruttuun. Onneksi kuolemaan johtaneiden  Itse päättäjänä sekä myös metsästäjänä
     kolareiden määrät ovat vähentyneet, mutta  saan koko ajan enemmän ja enemmän
     aina siihenkin on edelleenkin riski vaikka  yhteydenottoja nimenomaan valkohäntä-
     nokkaa osuisi vaikkapa vain sen piskuinen  peurojen aiheuttamiin ongelmiin ja kola-
                       reihin liittyen. Aika-ajoin muun muassa  se tapahtuu parhaiten avoimen keskustelun
                       maanomistajien ja maanviljelijöiden viestit  kautta.
                       ovat varsin suorasukaisia ja ymmärrettävästi  Kannustan vaikka istumaan ihan yhtei-
     Valkohäntäpeurat          myös turhautuneita.         seen pöytään tai menemään yhdessä kat-
     ja metsäkauriit           seuroja, joiden alueella nämä kasvavat val- somaan sinne pellon laidalle mitä voitai-
                        Kannustankin kaikkia niitä metsästys-
                                         siin ongelmalle yhdessä tehdä. Ja mehän
     aiheuttavat koko          kohäntäpeura- ja kauriskannat aiheuttavat  voidaan. Q
     ajan kasvavia            huolta, niin nimenomaan juuri nyt avoimeen
     lisäkustannuksia myös        ja suorasanaiseen keskusteluun maanvilje-
                       lijöiden sekä maanomistajien kanssa. Kas-
     maanviljelijöille.         vavat ongelmat voidaan ja pitää ratkaista, ja

                                                  Ase & Erä  I  9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14